Strona powstala 27.08.2001

 

Strona Główna

Kontakt

O stronie

Szukaj: wedlug slow kluczowych - wedlug pytan

AustraLink.pl


Image Map

 

ARCHITEKCI

pod redakcja Kajetana Sadowskiego


Uprawnienia zawodowe

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Studia architektoniczne w Australii -  The University of Sydney - odc. 1
Informacje ogolne i programy undergraduate

Studia architektoniczne w Australii - The University of Sydney - odc. 2
Programy postgraduate

Studia architektoniczne w Australii - The University od Sydney - odc.3
Programy PhD i opinie studentow

 


Uprawnienia zawodowe

maj 2004

 

Na terenie Australii za rejestrację architektów odpowiedzialne są Stanowe Komisje Architektoniczne. Ponieważ każdy ze stanów posiada własną, autonomiczną Komisję przyszły architekt zdaje egzamin przed Komisją właściwą dla terenu na jakim zamierza wykonywać zawód. Nie znaczy to jednak, że aby wykonywać zawód na terenie całej Australii należy przejść procedurę kwalifikującą przed wszystkimi komisjami – wystarczy zaliczyć ją tylko raz a zyskanie uprawnień do projektowania na terenie innych stanów polega tylko na dopełnieniu prostych formalności.

Aby utrzymać uprawnienia projektowe należy przejść 3-etapową procedurę:

 1. należy wykazać posiadanie odpowiednim wykształceniem architektonicznym,

 2. należy wykazać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz zdać Egzamin Praktyczny (APE),

 3. ostatecznie należy zgłosić się do właściwej Komisji w celu rejestracji i dopełnienia odpowiednich formalności.

 

Krok 1:

Etap ten zależy od rodzaju otrzymanego wykształcenia. Prawo australijskie nie zobowiązuje do ukończenia szkoły architektonicznej jednak nakazuje dokładne „przebadanie” osoby starającej się uprawnienia czy posiada odpowiednie kwalifikacje. Wyróżnia się 3 przypadki:

 

 1. Kandydat posiada się odpowiednie wykształcenie architektoniczne nabyte na Australijskiej uczelni,

 2. Kandydat posiada wykształcenie architektoniczne nabyte na zagranicznej uczelni architektonicznej,

 3. Kandydat nie posiada się odpowiedniego wykształcenia architektonicznego, lub zostało ono uznane za niewystarczające. Tutaj też zaliczana jest grupa osób posiadających duże doświadczenie praktyczne.

 

Ad.1    Wykształcenie uzyskane na uczelni australijskiej

 

AACA (Australijska Architektoniczna Rada Akredytacyjna) będąca ogólno-australijską jednostką doradczą w zakresie uznawania wykształcenia, praktyki i uprawnień wyszczególnia uczelnie australijskie zapewniające odpowiednie wykształcenie:

University of Canberra B Arch

University of Sydney B Arch

University of New South Wales B Arch

University of Technology, Sydney B Arch (Dip Tech [Arch])

University of Newcastle B Arch

Queensland University B Arch, M Arch Studies - General Practice Stream

Queensland University of Technology B Arch (Grad Dip Arch) (Dip Arch)

University of Adelaide B Arch (*)

University of South Australia B Arch (Dip Tech [Arch])

University of Tasmania B Arch (Grad Dip Arch) (Dip Arch)

University of Melbourne B Arch, M Arch (Coursework) - Option C

Royal Melbourne Institute of Technology B Arch (Assoc & Fellowship Dips in Arch)

Deakin University B Arch, M Arch (Practice)

University of Western Australia B Arch

Curtin University of Technology (formerly WAIT) B Arch (Assoc in Arch)

 

Ad.2 Porównanie zagranicznego wykształcenia architektonicznego

Wykształcenie architektoniczne odebrane na zagranicznej uczelni musi zostać porównane z wykształceniem zdobywanym w Australii. Istnieją dwa rodzaje porównania:

A.     Porównanie Tymczasowe

Wielu przyszłych emigrantów otrzymuje od AACA tymczasowe porównanie ich wykształcenia jako część oceny dokumentów emigracyjnych przed przyjazdem do Australii. To "Tymczasowe Porównanie" pełni rolę jedynie informacyjną i jest niewystarczające do nadawania uprawnień. Końcowe porównanie, nazwane Przeglądem Akademickiego Wykształcenia (RAE), musi zostać wydane przez AACA po samym przyjeździe do Australii i może się różnić od "Porównania Tymczasowego". Aby przystąpić do RAE należy jednak wcześniej otrzymać Porównanie Tymczasowe.

B.     Porównanie Ostateczne (RAE)

Otrzymuje się je w AACA, po przejściu "Testu Kompetencyjnego" (ang. Competency Based Assessment) i można go zdać tylko w Australii. Przystąpić do niego można posiadając wcześniej Porównanie Tymczasowe.

Przegląd Wykształcenia Akademickiego jest porównaniem wykształcenia architektonicznego w formie wywiadu, podczas którego egzaminujący, aby określić zakres zdobytego wykształcenia dokładnie sprawdza zakres wszystkich odbytych etapów zaświadczających o odpowiednim wykształceniu. Etapy te zawarte są one w tzw. Standardach Kompetencji NCSA 01 i są one m.in. podstawą do tworzenia planu nauczania jak i podstawą do uznana zagranicznych kwalifikacji.

Aby przystąpić do RAE należy oprócz pobranych z AACA formularzy zgłoszeniowych przedstawić następujący dokumenty:

 1. Stopień lub dyplom podany w oryginalnym języku

 2. Oficjalne wyszczególnienie zaliczonych kursów (lub indeks lub karty ocen) w oryginalnym języku. Wyszczególnienie powinno zawierać zaliczane przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami

 3. Wyszczególnienie praktyki zawodowej uzyskanej po ukończeniu nauki

 4. Referencje od pracodawców

 5. Jeśli się posiada potwierdzenie uprawnień zawodowych

 6. Dowód zmiany danych osobowych (jeśli jest potrzebny)

 7. Dowód posiadania odpowiedniego statusu pobytu w Australii

Opłata wynosi 600 AUD

W czasie RAE przeprowadzany jest wywiad przed odpowiednią Komisją. Odbywa się on zazwyczaj w odpowiedniej siedzibie Władz.

Wywiad:

AACA zgłasza Komisji o pozytywnym przyjęciu wszystkich dokumentów. Komisja następnie zawiadamia kandydata o miejscu i dacie wywiadu (zwykle następuje to około 8 tygodni po uzyskaniu od AACA analizy porównawczej). Ważne jest przyniesienie na wywiad własnego portfolio prac wykonanych podczas studiów. Jeśli prace uznaje się za niewystarczające do porównania, podjęcie decyzji zostaje odłożone w czasie do momentu uzyskania odpowiednich informacji. W czasie wywiadu RAE, zwraca się także uwagę na znajomość j. angielskiego a w szczególności pojęć związanych z architekturą. Jeśli kandydat nie jest pewny swojej znajomości języka angielskiego zaleca się odłożenie egzaminu RAE.

PO wywiadzie Komisja przekazuje swoją opinie z powrotem do AACA, które następnie informuje kandydata o podjętej decyzji (zazwyczaj 2-3 tygodnie po wywiadzie) .

Jeśli kwalifikacje kandydata zostaną uznane za porównywalne można przystąpić do drugiego etapu przyznawania uprawnień. Jeśli jednak AACA uzna, że kandydat nie posiada odpowiedniego wykształcenia, informuje się go o zakresie w jakim nie spełnia on stawianych mu wymagań. Należy wtedy podjąć odpowiednie studia na Australijskiej Uczelni w celu uzupełnienia braków. Jednak zamiast tego można zgłosić się do „Narodowego Programu Szacunkowego” który umożliwia kandydatom bezpośrednie zaprezentowanie swoich umiejętności.

Ad.3  Brak odpowiedniego wykształcenia

Jeśli kandydat nie ma formalnego wykształcenie lub zostało ono określone jako niewystarczające, lub jeśli kandydat ma duże doświadczenie praktyczne a nie odbył żadnych studiów można przystąpić do „Narodowego Programu Szacunkowego” (NPrA):

NARODOWY PROGRAM SZACUNKOWY (NPrA)

Program NPrA jest koordynowany przez AACA, odbywa się raz na rok i trwa 6 miesięcy. Polega on na opracowaniu teoretycznego projektu na hipotetycznej działce. W trakcie tego procesu należy wykazać się umiejętnościami zgodnymi ze Narodowymi Standardami Kompetencji - NCSA 01.

Szczególne Standardy Kompetencji związane z NPrA:

Etap I: Projekt

1.      Polegając na własnej wiedzy, wyobraźni i odpowiedzialności zawodowej należy opracować możliwą do realizacji koncepcję,

2.      Należy przygotować wstępną prezentację koncepcji w celu uzyskania aprobaty klienta lub innych zainteresowanych,

3.       Opracować projekt wg przygotowanej koncepcji,

4.      Przygotować typowe opracowanie projektu wystarczające do uzyskania zgody na opracowanie dokumentacji wykonawczej,

5.      Bazując na wcześniej opracowanych dokumentach oraz uwzględniając nowe wytyczne dokończyć projekt.

Etap 2: Dokumentacja

1.      Należy wykazać się umiejętnością powiązywania informacji w trakcie kształtowania się tematu oraz podczas prac koncepcyjnych, projektowych, opracowania dokumentacji oraz budowy

Etap 3: Kierowanie projektem

1.      Zatwierdzić cele i warunki na początku procesu inwestycyjnego.

Warunki przystąpienia do programu NPrA:

Aby przystąpić do programu NPrA, należy spełnić określone warunki dotyczące wykształcenia, znajomości języka i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie: Zaliczenie min. 12 lat nauki edukacji państwowej lub inny dopuszczalny ekwiwalent,

Znajomość j. angielskiego: min. 12 lat podstawowej nauki języka lub ekwiwalent w postaci międzynarodowego egzaminu językowego (IETLS lub TOEFL),

Doświadczenie zawodowe: minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe (architektura, planowanie, budowa itp.) z tego min. 3 lata muszą być spędzone w biurze projektowym z czego min. rok w biurze australijskim.

Od decyzji niedopuszczającej do programu NprA można się odwoływać. W programie bierze zwykle udział ok. 20 kandydatów.

 

Krok 2:

Po uznaniu wykształcenia kandydata jako wystarczającego, wymagane jest udokumentowanie odbytej praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu (APE).

1. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Należy odbyć dwa lata obowiązkowej praktyki zawodowej. W tym:

 • Przynajmniej jeden rok praktyki należy odbyć już po uzyskaniu dyplomu i musi odbyć się ona w Australii,

 • Min. 18 miesięcy należy praktykować w biurze architektonicznym pod kierunkiem uprawnionego architekta,

 • na wymagany okres czasu może się składać praca w wielu biurach architektonicznych pod okiem wielu architektów. Jednakże praca w jednym biurze architektonicznym nie może być krótsza niż 8 tygodni zaś praca  branżach pokrewnych (np. na budowie) nie może trwać krócej niż 4 tygodnie. 

W przypadku posiadania doświadczenie zawodowego o innej, pokrewnej naturze należy stosować się do innych, bardziej szczegółowych przepisów.

 2. EGZAMIN ZAWODOWY (APE):

Celem Egzaminu jest upewnienie się, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę architektoniczną, techniczną, znajomość prawa Australijskiego itp.. Egzamin jest ważny na terenie całej Australii choć zdaje się go w odpowiedniej do miejsca zamieszkania Komisji Architektonicznej.

Egzamin polega na poddaniu się testowi pisemnemu i ustnemu. Egzaminatorzy skupiają się szczegółowo na zagadnieniach związanych z praktyką zawodową.

AACA poleca następująca literaturę:

1. RAIA (The Royal Australian Institute of Architects)

Advisory Notes - RAIA Practice Services
Project Questionnaire
The Architect and Claims of Professional
Negligence - M Chapman and R Beaton

GOVT (STATE/TERRITORY)

Architects Act & Regulations/By-laws

BAILEY, Ian H

2nd Ed, 1998.    Construction Law in Australia, Law Book Company

BEATON, R,                                         
COLIN BIGGARS &                               
PAISLEY

3rd Ed. 2001.  The Architect and the Law, RAIA
Practice Services

COOKE, JR

2nd Ed, 1997.  Architects, Engineers and The Law,
The Federation Press

CREMEAN, DJ

3rd Ed, 1995. Brooking on Building contracts, Butterworths

DORTER, JB and JA SHARKEY

2nd Ed, 1990 (with updates).  Building and Construction Contracts in Australia: Law and Practice, Law Book Company

KEATING, D

1995. Keating on Building Contracts, Sweet and
Maxwell, London

STANDEN, D

Construction Industry Terminology, RAIA Practice
Services

STANDEN, D

If You Practice Architecture, RAIA Practice Services

TURNER, C

1997. Australian Commercial Law, Law Book Company

WALLACE, IND

7th Ed, 1946; 9th Ed, 1965; 10th Ed, 1970.
Hudson’s Building and Engineering Contracts,
Sweet and Maxwell, London

RAIA revised Edition (1996)                

Guide letters (AN 09.01.000-AN 09.01.40) PC5050

RAIA Office Manual

Generic Manual to meet AS/NZ ISO 9000 - PC 5090

 

Krok 3:

Po pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego (APE) należy zgłosić się do odpowiedniej Komisji Architektonicznej w celu dokonania rejestracji, ponieść odpowiednie opłaty oraz dostarczyć wszelkie dane wymagane przez Komisję.

Wzajemne Uznawanie Rejestracji

Wewnątrz Państwa Australijskiego (Prawo Stanowe/Terytorialne oraz prawo Nowozelandzkie), prawo zostało tak przygotowane aby ułatwić prowadzenie działalności. Jeśli zostało się zarejestrowanym jako architekt w jednym ze Stanów Australijskich lub w Nowej Zelandii nie trzeba przechodzić kolejnych stopni jak w przypadku pierwszej rejestracji. W celu uzyskania rejestracji dla nowego stanu należy skontaktować się z odpowiednią dla danej jednostki administracyjnej Komisją Architektoniczną gdzie rejestracja polega na przejściu odpowiedniej procedury formalnej i zapłaty składki.

 

Autor: Kajetan Sadowski

Weryfikacja: Joanna Łukaszewicz, Sydney

 

Źródło: AACA: http://www.aaca.org.au


powrot do gory

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji w zawodzie architekta przebiega w Australii dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy uzyskać tzw. Porównanie Tymczasowe, którego dotyczy ten tekst, zaś dopiero po nim można otrzymać tzw. Porównanie Ostateczne (RAE – więcej na jego temat w artykule pt.” Architekci – uprawnienia zawodowe”).

Porównanie Tymczasowe Kwalifikacji w zawodzie architekta otrzymuje się w trzech podstawowych przypadkach:

1.      w trakcie procedury ubiegania się o wizę emigracyjną – gdy kandydat otrzymał wykształcenie architektoniczne na pozaaustralijskiej uczelni.

2.      w trakcie procedury ubiegania się o wizę emigracyjną – gdy kandydat zdobył wykształcenie architektoniczne na uczelni australijskiej

3.      dla osób posiadających status rezydenta w Australii – gdy kandydat otrzymał wykształcenie architektoniczne na pozaaustralijskiej uczelni ale nie zdobył Porównania Tymczasowego  przed przyjazdem do Australii.

Procedurę przyznawania Tymczasowego Porównania przeprowadza AACA (The Architects Accreditation Council of Australia). Głównym celem dla którego wydaję się tę opinię jest umożliwienie podjęcia decyzji przez władze emigracyjne dotyczącej pozytywnego bądź negatywnego rozpatrzenia wniosku emigracyjnego. Obecnie, w ramach wizy: Pracownik Wykwalifikowany jednym z dokumentów jakie należy przedłożyć jest dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie. Znaczy to tyle, że dana jednostka opiniująca – w przypadku architektów AACA – potwierdza, że kandydat otrzymał wykształcenie architektoniczne w swoim kraju porównywalne z wykształceniem otrzymywanym w Australii. Jednak Porównanie Tymczasowe jak sama nazwa wskazuje ma charakter tymczasowy tzn. po otrzymaniu wizy i przyjeździe do Australii nie jest ona już formalnie przydatna. Aby dalej kontynuować procedurę otrzymywania uprawnień należy otrzymać Porównanie Ostateczne (RAE).

Przy podejmowaniu decyzji AACA zwraca uwagę na kilka czynników: system edukacyjny w danym kraju, renomę uczelni, długość, strukturę oraz merytoryczną zawartość programu nauczania itp.

Aby otrzymać Tymczasowe Porównanie należy pobrać ze strony AACA (www.aaca.org.au) odpowiedni formularz (Form ARCH), wypełnić go i wysłać do AACA. Ten tekst opiera się głównie na informacjach zawartych w tym formularzu.

W trakcie wypełniania formularza należy dokładnie wypełnić wszystkie jego punkty. AACA zarzeka, że w przypadku niedokładnego bądź niekompletnego wypełnienia formularza Porównanie nie zostanie przyznane. AACA zapewnia też, że podane informacje będzie sprawdzać i weryfikować ale nie nikt nie będzie doszukiwać się informacji pominiętych przez kandydata. Formularz należy wypełniać starannie, można też dołączyć kolejne kartki spoza formularza, gdy na nim samym zabraknie miejsca.

Oto lista niezbędnych i wymaganych dokumentów:

1.      Dyplom w oryginalnym języku

2.      urzędowy zapis odbytych kursów, ewentualnie indeks lub karta studiów – w oryginalnym języku,

3.      opis praktyki zawodowej odbywanej po zakończeniu studiów, Portfolio, C.V.,

4.      referencje od pracodawców,

5.      świadectwo otrzymanych uprawnień (jeśli takie się posiada),

6.      dokument potwierdzający zmianę nazwiska (jeśli jest to konieczne).

Wszystkie dokumenty przesłane do AACA muszą być potwierdzonymi kopiami. Nie należy przysyłać oryginałów. Wszystkie kopie muszą być potwierdzone przez uprawnioną do tego osobę. W przypadku, gdy potwierdzenie znajduje się na osobnej kartce należy wysłać obydwie strony: dokument i potwierdzenie. Nie należy wysyłać tylko potwierdzeń. Aby potwierdzenie było wykonane prawidłowo musi spełniać następujące warunki:

a.)    muszą znaleźć się na nim słowa: certified true copy of the original”,

b.)    musi być podpis osoby potwierdzającej,

c.)    dane osobowe osoby potwierdzającej wraz z odpowiednim opisem pozwalającym potwierdzić możliwość potwierdzania dokumentów.

Wszystkie dokumenty wysyłane do AACA muszą być przetłumaczone na język angielski. Tłumacz powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Wysyłać należy tylko potwierdzone kopie tłumaczeń.

Opłaty:

Wysokość opłat należy sprawdzać każdorazowo na stronach AACA. Aktualnie (maj 2004) wynoszą one 1050 AUD. Wpłat należy dokonywać:

a.)    będąc za granicą - przelewem w AUD za pośrednictwem banku współpracującego z bankiem w Australii

b.)    będąc za granicą - przelewem w AUD za pośrednictwem australijskiego banku poza Australią

c.)    będąc w Australii - przelewem w australijskim banku

d.)    będąc w Australii - przekazem pocztowym

Czas oczekiwania na decyzję wynosi ok. 15 tygodni. W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba pracownik AACA skontaktuje się z kandydatem.

Od decyzji AACA można się odwołać, należy to jednak zrobić w ciągu trzech miesięcy od momentu otrzymania pierwszej decyzji oraz wpłacić kolejne 750 AUD. W pisemnym odwołaniu należy uzasadnić swoją decyzję oraz, jeśli jest taka potrzeba przedstawić dodatkowe materiały.

 

Tłumaczenie: Kajetan Sadowski

Źródło: www.aaca.org.au

 

Studia architektoniczne w Australii - The University of Sydney - odc. 1

Informacje ogolne i programy undergraduate

 

 

marzec 2005

 

Informacje ogólne:

The University of Sydney, Faculty of Architecture, Camperdown Campus (Wilkinson Building)

http://www.arch.usyd.edu.au

Za nauczanie architektoniczne na University of Sydney odpowiedzialny jest Wydział Architektury. Ta położona w centrum Sydney uczelnia jest jedną z najlepszych szkół architektonicznych w Australii o czym może świadczyć np. otrzymane w 2000 roku: od Australijskiej Izby Architektonicznej i od Royal Australian Institute of Architects Medale za uzyskiwane wyniki w kształceniu studentów.

Wydział znajduje się od 1984 r. w budynku im. Leslie’go Wilkinsona, jednego z pierwszych profesorów architektury w Australii. Budynek mieści wiele sal wykładowych, seminaryjnych, laboratoryjnych a ponadto mieści się w nim rozbudowana biblioteka oraz centrum multimedialne.

Wydział został założony w 1919 roku uzyskując uprawnienia do prowadzenia kursu Bachelor of Architecture. Do dzisiaj trwa jego intensywny rozwój, także przestrzenny m.in. rozbudowywany jest budynek Wydziału.

Wydział składa się z czterem głównych Centrów Badawczych:

-  Key Centre for Design Computing & Cognition – to Centrum Badawcze które ogniskuje swoje zainteresowania głownie na rozwijaniu wiedzy związanej ze wspomaganiem projektowania i poznawania nowoczesnymi technikami cyfrowymi.

http://www.arch.usyd.edu.au/kcdc/index.html

-  Ian Buchan Fell Housing Research Centre – ufundowane w 1964 za życzeniem zmarłego w 1961 roku Iana Buchana Fella i z jego majątku. Centrum zajmuje się przede wszystkim budownictwem socjalnym

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/centres_ian.html

- Planning Research Centre – zakres działań badawczych ogniskuje się na szeroko rozumianym planowaniu.

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/centres_prc.html

-  AHURI Housing & Urban Research Centre – prowadząc badania w całej Australii zajmuje się aktualnymi zagadnieniami związanymi z mieszkalnictwem i urbanistyką.

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/centres_ahuri.html

 

Ostatnie osiągnięcia Wydziału oraz perspektywy rozwoju:

 

-  W 2003 i 2004 r. absolwenci University of Sydney otrzymuje studencką nagrodę RAIA za wkład w rozwój architektury

-  Wydział został zreorganizowany obecnie łącząc w sobie wcześniej rozdrobnione jednostki dydaktyczne

-  W 2002 powstaje nowy kierunek na poziomie postgraduate: Architectural Design and in History, Theory & Criticism

-  Medal od Royal Australian Institute of Architecture w 2000 r. dla absolwenta University of Sydney

-  Medal od Board of Architects w 2000 r. dla absolwenta University of Sydney

-  Pierwszy kurs postgraduate Audio & Acoustics w Australii i jeden z niewielu na architektonicznych uczelniach na świecie

-  W 2001 startują  dwa nowe kursy postgraduate: Design Computing (Projektowanie wspomagane komputerem) i Digital Media (Cyfrowe Media)

-  Kurs Facility Management uzyskał już dwukrotnie (1998, 2001) nagrodę rankingu najlepszych kursów FM.

 

Oferowane kursy:

Oferta edukacyjna Wydziału jest bardzo szeroka: można podjąć studia na wszystkich etapach– od 3-letnich studiów podstawowych (undergraduate), poprzez studia magisterskie (postgraduate) i doktoranckie (PhD). Podstawowym trzonem edukacyjnym są dwu-etapowe studia undergraduate: 3-letnie podstawowe + 2 letnie uzupełniające.

1. Kursy undergraduate:

1.1         Bachelor of Design in Architecture (BDesArch)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/bdesarch.html

Są to podstawowe 3-letnie studia. Kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor of Design of Architecture (BDesArch). Ich ukończenie jest pierwszym krokiem do zawodu architekta. Studiując na tym kursie można jednak specjalizować swój program nauczania w ramach trzech oferowanych dziedzin:

-    Allied Arts In Architecture

-    Digital Architecture

-    Urban Design and Planning

Niezależnie od profilu program edukacyjny od samego początku kładzie duży nacisk na zajęcia projektowe. Obowiązkowe zajęcia prowadzone są z zakresu: projektowania architektonicznego i urbanistycznego, metod prezentacji idei, relacji pomiędzy budynkiem, człowiekiem i środowiskiem, historii architektury, projektowania konstrukcji. W ramach zajęć wybieralnych można podjąć kursy z zakresu sztuk plastycznych, projektowania, grafiki komputerowej itp.

Po uzyskaniu tytułu można uczyć się dalej lub przerwać edukację i wrócić na uczelnię po kilku latach. Aby kontynuować naukę dążąc do zawodu architekta należy podjąć 2-letni kurs Bachelor of Architecture (opisany poniżej) poprzedzony 18-tygodniową praktyką zawodową. Można też podjąć któryś z dostępnych kursów postgraduate zdobywając wykształcenie w innych, pokrewnych dziedzinach.

1.2         Bachelor of Architecture (BArch)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/barch.html

Są to 2-letnie studia, które są naturalną kontynuacją studiów podstawowych 3-letnich. Wprowadzenie podziału na dwa okresy: 3 i 2-letni umożliwia przerwanie studiów po etapie 3-letnim. Na uczelnię można powrócić po kilku latach, które mogą być poświęcone na rozwijanie indywidualnych zainteresowań bądź na praktykę zawodową. Aby jednak przystąpić do studiów uzupełniających należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków: pracować przez min. 18 tygodni w branży architektonicznej, zaliczyć semestr dowolnych studiów, podróżować, zaliczyć jednoroczny kurs ukończony otrzymaniem tytułu Bachelor of Design in Architecture with Honours.

Program tych studiów m.in. obejmuje: projektowanie architektoniczne, historię i teorię architektury, technologie budowlane, narzędzia komputerowe, projektowanie urbanistyczne, sztuki plastyczne. Dodatkowo przedmioty są wybieralne i ich zakres może być bardzo różnorodny.

1.3      Bachelor of Design Computing (BDesComp)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/bdescomp.html

Jest to jedyny tego typu kurs dostępny w Australii. Trwa cztery lata, zakończony otrzymaniem tytułu Bachelor of Design Computing (BDesComp), skierowany jest do osób chcących zawodowo zajmować się cyfrowymi technikami multimedialnymi. Są to studia pokrewne ze studiami informatycznymi jednak ich profil jest bardziej “artystyczny” niż “matematyczny”. Zakres merytoryczny studiów jest bardzo wymowny:

-    1 rok: Grafika Cyfrowa, Grafika Internetowa, Systemy Informacyjne, Modelowanie CAD, Media Interaktywne, Oprogramowanie itp.,

-    2 rok: Foto-realistyczne Modelowanie 3D, Systemy komputerowe, Systemy Zarządzające,

-    3 rok: Technologie Zaawansowane,

-    4 rok: Praca dyplomowa.

Dodatkowo połowa godzin na drugim i trzecim roku jest wybieralna. Do wyboru są przedmiotu z zakresu następujących dziedzin: Projektowanie Wspomagane Komputerem, Technologie Informatyczne, Inżynieria, Architektura, i inne nauki pokrewne.

 

opracowanie: Kajetan Sadowski

c.d.n.

Studia architektoniczne w Australii - The University of Sydney - odc. 2

Programy Postgraduate

 

kwiecien 2005

 

Wydział posiada bardzo szeroką ofertę edukacyjną w zakresie kursów postgraduate. Kursy generalnie trwają 3 semestry (studia w pełnym wymiarze godzin) lub 6 semestrów (studia w częściowym wymiarze godzin).

2.1  Master of Architecture  (Architectural Design)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_archdes.html

Studia te umożliwiają zgłębianie problemów z zakresu teorii i praktyki architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kierunków rozwoju architektury w Australii i wschodniej Azji.

Aby rozpocząć ten kurs należy skończyć 5-letnie studia (3 lata + 2 lata).

Zajęcia obowiązkowe:

-    Projektowanie Architektoniczne 1 i 2

-    Historia Architektury Współczesnej

-    Współczesne Teorie Architektoniczne

Zajęcia opcjonalne:

-    Architektura i globalizacja

-    Urbanistyka: wpływ nowoczesności

-    Urbanistyka: Idee i Metody

-    Japońskie miasta i kultura

-    Socjologia organizacji ludzkich

-    Architektura wirtualna

-    Modelowanie 3D

-    Estetyka krajobrazu kulturowego

-    Architektura we wschodniej Azji

Dodatkowo dostępne są inne zajęcia wybieralne.

2.2   Master of Architecture (Architectural and Urban Design)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_archurbandes.html

Kurs łączący w sobie projektowanie architektoniczne wraz z urbanistycznym. Program oparty jest o zajęcia projektowe w trakcie których przechodzi się stopniowo od małych do dużych skal.

Zajęcia obowiązkowe:

-    Zaawansowane Projektowanie Architektoniczne

-    Projektowanie Urbanistyczne

-    Morfologia Urbanistyczna

-    Urbanistyka: Idee i Metody

-    Historia Architektury Modernistycznej

-    Współczesne Teorie Architektoniczne

Zajęcia opcjonalne:

-    Dowolne w ramach innych kursów postgraduate

 

2.3  Master of Design Science (Audio Design)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_audio.html

Ten kierunek został przygotowany z myślą o rozwijaniu umiejętności osób interesującymi się zagadnieniami dźwięku (szczególnie w budownictwie). Ze względu na wysoką specjalizację tego kierunku program został staranie wyważony i opiera się z jednej strony na praktycznych pracach w studiu a z drugiej na zajęciach teoretycznych. Częściowo zajęcia prowadzą specjaliści na codzień pracujący w branży. Podczas zajęć poznaje się zagadnienia z zakresu teorii dźwięku, metod produkcji dźwięku, systemów nagłaśniających, akustyki w architekturze i budownictwie, cyfrowej obróbki dźwięku itp. Program dotyczy głównie zagadnień nowoczesnych mediów. Zajęcia odbywają się w specjalnym studio nagraniowym oraz w laboratorium akustycznym.

Kurs trwa 3 bądź 6 semestrów (pełny lub częściowy wymiar godzin), dzieląc się na trzy części po każdej z nich otrzymuje się kolejno: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master of Design Science (Audio Design).

Zajęcia obowiązkowe:

-    Akustyka w Architekturze

-    Produkcja Dźwięku

-    Cyfrowe Systemy Audio

-    Nowoczesne Technologie

Zajęcia opcjonalne:

-    Systemy Pomiaru Dźwięku

-    Elektryka, Elektronika i Akustyka

-    Cyfrowe Narzędzia Obróbki Dźwięku

-    Muzyka

-    Praktyka jako akustyk architektoniczny

-    Warsztaty Dźwiękowe

-    Projektowanie Systemów Nagłaśniających

-    Technologie Produkcji Muzyki

-    Dźwięk w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej

 

2.4  Master of Design Sciences (Building)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_buildingdes.html

Kurs ten przeznaczony jest dla osób szczególnie interesujących się zagadnieniami związanymi z budownictwem. Przeznaczony jest głównie dla architektów, projektantów i inżynierów-konstruktorów. Rozwijana jest wiedza w zakresie technologii budowlanych, materiałoznawstwa, fizyki budowli, aerodynamiki, akustyki, konstrukcji, wpływu budynków na środowisko itp.

Kurs trwa 3 bądź 6 semestrów (pełny lub częściowy wymiar godzin), dzieląc się na trzy części po każdej z nich otrzymuje się kolejno: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master of Design Science (Building).

Zajęcia:

-    Projektowanie Budynków 1 i 2

-    Systemy Konstrukcyjne

-    Menadżerstwo

-    Instalacje Wewnętrzne

-    Narzędzia CAD

-    Rozwój Budownictwa

-    Planowanie Procesów Budowlanych

-    Planowanie i Projektowanie Środowiska

         Po ukończeniu tego kursu otrzymuje się członkowstwo w AIB (Australian Institute of Building).

 

2.5  Master of Design Science (Building Services)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_buildingserv.html

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się zawodowo instalacjami w budynkach lub zamierzających się nimi zajmować. Dla jednych ma to być “trening” i poznawanie nowych technologii, dla drugim możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Po ukończeniu tego kursu otrzymuje się członkowstwo w AIB (Australian Institute of Building). Kurs trwa 3 bądź 6 semestrów (pełny lub częściowy wymiar godzin), dzieląc się na trzy części po każdej z nich otrzymuje się kolejno: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master of Design Science (Building Services).

Zajęcia obowiązkowe:

-    Technologie Budowlane

-    Instalacje Elektryczne

-    Menadżerstwo

-    Przegląd Systemów Instalacyjnych

-    Kosztorysowanie

-    Instalacje Mechaniczne

Zajęcia opcjonalne:

-    Instalacje Wentylacyjne

-    Akustyka w Budownictwie

-    Ochrona Przeciwpożarowa Budynku

-    Instalacje Sanitarne

-    Instalacje Dźwigowe

-    Instalacje Kontroli Budynku i Instalacje Alarmowe

-    Narzędzia CAD

-    Gospodarowanie Energią w Budynku

-    Systemy Klimatyczne

-    Oświetlenie

-  itp.

 

2.6  Master of Design Science (Design Computing)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_descomp.html

Ten kierunek studiów jest odpowiedzią na wzrastające na rynku zapotrzebownie na specjalistów w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi. Wykorzystanie komputera w większości branż zawodowych kładzie nacisk na interdyscyplinarny profil kursu. Poruszane są różnorodne zagadnienia m.in.: narzędzia CAD, bazy danych, prezentacje multimedialne, programowanie narzędzi do rozrywki, technologie komunikacyjne, modelowanie 3D, animowanie, cyfrowe media, internet itp.

Zajęcia obowiązkowe:

-    Projektowanie Oprogramowania do Zarządzania Informacjami

-    Narzędzia CAD

-    Programy Komunikacyjne

-    Języki programowania Przeznaczone dla Internetu  cz.1 i cz.2

-    Modelowanie 3D

-    Animacja 3D

-    Sieci Intranetowe

-    Produkty Interaktywne

-    Grafika Cyfrowa

-    Projektowanie Stron Internetowych

Zajęcia opcjonalne:

-    Systemy Operowania Informacjami

-    “Expert Systems”

-    Metody Analizy Języka Programowania

-    Wprowadzenie do ArchiCada

-    Wprowadzenie do AutoCada

-    Architektura Wirtualna

 

2.7  Master of Design Science (Digital Media)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_digitalmedia.html

Jest to najbardziej “informatyczny” ze wszystkich kursów na tym Wydziale. Trzon oferty edukacyjnej stanowi wiedza z zakresu mediów cyfrowych rozszerzająca kwalifikacje w zakresie projektowania i produkcji interaktywnych mediów cyfrowych do prezentacji na CD-Rom lub w Internecie. W skład programu wchodzą z jednej stronie przedmioty o profilu dość ogólnym (Techniki Multimedialne) a z drugiej bardzo specjalistyczne (Cyfrowa Produkcja Dźwięku).

Sam program jest dosyć elastyczny, umożliwiając dobór przedmiotów odpowiadających indywidualnym zainteresowaniom studiujących.

Kurs trwa 3 bądź 6 semestrów (pełny lub częściowy wymiar godzin), dzieląc się na trzy części po każdej z nich otrzymuje się kolejno: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master of Design Science (Digital Media).

Zajęcia obowiązkowe:

-    Modelowanie 3D

-    Animacja 3D

-    Produkcja Cyfrowa

-    Przegląd Technik Multimedialnych

-    Techniki Interaktywne

-    Projektowanie Stron Internetowych

Zajęcia opcjonalne:

-    Animacja 3D cz.2

-    Zaawansowane Interaktywne Technologie

-    Teoria Cyfrowych Wizerunków

-    Zaawansowana Grafika Cyfrowa

-    Cyfrowy Dźwięk

-    Systemy Operowania Informacjami

-    Projektowanie Oprogramowania do Zarządzania Informacjami

-    Narzędzia CAD

-    Programy Komunikacyjne

-    Systemy Zaawansowane

-    Metody Analizy Języka Programowania

-    Wprowadzenie do AutoCada

-    Wprowadzenie do ArchiCada

-    Architektura Wirtualna

 

2.8  Master of Design Science (Facilities Management)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_fm.html

Osoba  wykształceniem zdobytym w ramach tego kursu może być odpowiedzialna w firmie za wszystkie koszty ponoszone w ramach eksploatacji budynku: koszty wynajmu, elektryczności, oświetlenia, ochrony itp. Jej wiedza z jednej strony musi obejmować zagadnienia z zakresu finansów i menadżerstwa a drugiej zagadnienia związane z technicznymi aspektami funkcjonowania budynków.

Kurs trwa 3 bądź 6 semestrów (pełny lub częściowy wymiar godzin), dzieląc się na trzy części po każdej z nich otrzymuje się kolejno: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master of Design Science (Facilities Managment).

Po ukończeniu tego kursu otrzymuje się członkostwo w AIB (Australian Institute of Building).

 

2.9  Master of Heritage Conservation (Konserwacja Zabytków)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_heritage.html

Oferta edukacyjna tego kursu ma dwa podstawowe cele: po pierwsze przekazać umiejętności w zakresie rozpoznawania, dokumentowania, ochrony środowiska kulturowego w tym budynków, miast i krajobrazów kulturowych. Drugim celem jest doskonalenia umiejętności w promowaniu wartości środowiska kulturowego.

Kurs trwa 3 bądź 6 semestrów (pełny lub częściowy wymiar godzin), dzieląc się na trzy części po każdej z nich otrzymuje się kolejno: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master of Heritage Conservation.

Zajęcia obowiązkowe:

-    Metody Badawcze

-    Metody Konserwacji + praktyka

-    Badania Krajobrazu Kulturowego

-    6 tygodniowa praktyka

-    Zmiany Krajobrazu Kulturowego

-    Planowanie Przestrzenne

-    Prawo Przestrzenne

Zajęcia opcjonalne:

-    Konserwacja Elewacji

-    Wstęp do Instalacji Wewnętrznych

-    Estetyczne Aspekty Krajobrazu Kulturowego

-    Planowanie Przestrzenne

-    Metody Planistyczne

-    Tradycyjne Techniki Budowlane

-    Konserwacja Materiałów

 

2.10      Master of Design Science (Illumination Design)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_illum.html

Jest to specjalistyczny kurs przeznaczony przede wszystkim dla architektów, architektów wnętrz, inżynierów itp. a nabywa się w jego trakcie wiedzę z zakresu projektowania oświetlenia wnętrz oraz iluminacji obiektów.

Celem tego kursu, jednego z niewielu takich na świecie jest kształcenie dobrym specjalistów w dziedzinie techniki oświetleniowej. Skończenie tego kursu uprawnia też do bycia członkiem Australijsko – Nowo-Zelandzkiego Stowarzyszenia Iluminatorów.

Program odbywa się co 2 lata. Zalicza się trzy etapy edukacji i kolejno uzyskuje się: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master.

Zajęcia obowiązkowe:

-    Projektowanie Instalacji Oświetleniowych

-    Źródła światła i Luminacji

-    Pomiary Fotometryczne i Kolorometryczne

-    Fizjologia Odbioru Bodźców Wzrokowych

-    Oświetlenie Dzienne w Budynkach

Zajęcia opcjonalne:

-    Oprogramowanie do Projektowania Oświetlenia

-    Akustyka w Budynkach

-    Systemy Konstrukcyjne

-    Instalacje Elektryczne

-    Instalacje Kontroli

-    Zarządzanie Projektami

-    Przegląd Instalacji Wewnętrznych

-    Modelowanie 3D

-    Zarządzanie Energią w budynku

-    Kosztorysowanie

-    Elementy Planowania Środowiska

 

2.11     Master of Design Science (Sustainable Design)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_sustainable.html

Ten kierunek związany jest z pojęciem ekologii oraz zużycia energii w architekturze i budownictwie. Program studiów obejmuje szereg zagadnień teoretycznych połączonych z poznawaniem praktycznych metod projektowania budynków o niskim zużyciu energii – zarówno na etapie wznoszenia jak i jego eksploatacji.

Program odbywa się co 2 lata. Zalicza się trzy etapy edukacji i kolejno uzyskuje się: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master.

Zajęcia obowiązkowe:

-    Ekologia w budownictwie

-    Klimat, Komfort i projektowanie ekologiczne

-    Projektowanie Ekologiczne – podstawy

-    Projektowanie Ekologiczne – praktyka

Zajęcia opcjonalne:

-    Analiza Energetyczna Budynku

-    Warsztaty Projektowania Ekologicznego

-    Gospodarowanie Energią w Budynku

-    Planowanie i Ochrona Środowiska

-    Przegląd Systemów Zarządzania Budynkiem

-    Oświetlenie naturalne w Budynkach

-    Projektowanie Oświetlenia

-    Badania indywidualne z zakresie Ekologii

 

2.12     Master in Urban Design

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_urbandes.html

Studia urbanistyczne są bardzo rozbudowanym kierunkiem ze względu na szeroki zakres zagadnień jakimi absolwent może się zajmować. Władze uczelni podkreślają, że praca czeka nie tylko w rodzimej Autralii ale także w dynamicznie rozwijających się i przekształcających ośrodkach miejskich w Chinach oraz w południowo-wschodniej Azji. Absolwent po studiach potrafi:

-    rozpoznać i zdefiniować problem urbanistyczny

-    zbadać historię, strukturę, formę i charakter założenia urbanistycznego

-    wykonać projekt urbanistyczny (wraz z koncepcją, uwarunkowaniami prawnymi, perspektywami rozwoju itp.)

-    ocenić propozycje urbanistyczne

-   pracować w grupie projektantów, współpracować z inwestorem prywatnym lub publicznym

-    czytelnie prezentować publicznie projekty urbanistyczne

-    orientować się w aktualnych badaniach urbanistycznych

Program odbywa się co 2 lata. Zalicza się trzy etapy edukacji i kolejno uzyskuje się: Certyfikat, Dyplom a na końcu tytuł Master.

Zajęcia obowiązkowe:

-    Projektowanie Urbanistyczne 1 i 2

-    Projektowanie Urbanistyczne – Morfologia

-    Projektowanie Urbanistyczne – Idee i Metody

-    Raport Urbanistyczny – omówienie wybranego tematu

-    Ekonomiczne Aspekty Projektowania Urbanistycznego

Zajęcia opcjonalne:

-    Projektowanie Urbanistyczne

-    Projektowanie i Ochrona Środowiska

-    Projektowanie Infrastruktury Komunikacyjnej

-    Ekonomia i Rozwój Społeczny

-    Budownictwo Mieszkaniowe

-    Mieszkanie, Osiedle, Region

-    Wstęp do Projektowania Architektonicznego

-    Historia Modernistycznych Teorii Architektonicznych

-    Współczesne Teorie Architektoniczne

-    Architektura i Globalizacja

-    Projektowanie Architektoniczne: wpływ Modernizmu

-    Japońskie Miasta i Kultura

-    Rozpoznawanie Kontekstu Kulturowego

-    Kontekst Estetyczny Otoczenia Historycznego

 

2.13     Master in Urban & Regional Planning

http://www.arch.usyd.edu.au/web/future/pg_urp.html

 

Studiowanie na tym kierunku pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy jako zawodowy planista na terenie Australii. Studenci wprowadzani są w aktualne teoretyczne zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Program edukacyjny został akredytowany przez PIA (Planning Institute of Australia) – organizacji do której mogą przystępować po zakończeniu studiów absolwenci. Można podjąć także bardziej specjalistyczne studia, na które składa się dodatkowo materiał z kursów: Urban Design, Housing Studies lub Heriage Conservation.

Władze Kierunku przyjęły tzw. Plan Strategiczny na lata 2000-2005. Przyjęto następujące cele:

1.    Zapewnić studentom możliwość wszechstronnego kształcenia przygotowującego do różnorodnej pracy zawodowej

2.    Program edukacyjny ma przygotowywać w równym stopniu do pracy teoretycznej jak i zawodowej

3.    Przygotować absolwentów do zmieniającej się na rynku pracy sytuacji i wykształcić w nich umiejętność szybkiej adaptacji

4.    Kształcić w zakresie obowiązującego w Australii i wybranych krajach prawa oraz metod planistycznych

5.    Przygotować do podejmowania różnych wyzwań w specyficznym Australijskim, wielokulturowym środowisku

6.    Wpoić zasady uczciwości i etyki zawodowej

7.    Promować bliskość pomiędzy procesem projektowania a zarządzania terenem

8.    Promować rozwiązanie ekologiczne w urbanistyce i planowaniu regionalnym

9.    Wspierać nowoczesne rozwiązania planistyczne

Zajęcia obowiązkowe:

-    Zasady Planowania, Argumentacji, Prowadzenia Dyskursu,

-    Ekonomiczne Aspekty Planowania Przestrzennego

-    Podstawy Planowania Środowiska

-    Historia i Teoria Planowania Urbanistycznego

-    Projektowanie Infrastruktury

-    Prawo

-    Metody Planistyczne

-    Procedury Planistyczne

Dodatkowo w ramach specjalistycznego kursu: Heritage Conservation (Konserwacja Zabytków)

-    Metody Konserwatorskie

-    Kontekst Kulturowy

-    Raport – opracowanie dowolnego zagadnienia

-    Dysertacja o tematyce planistycznej

Dodatkowo w ramach specjalistycznego kursu: Housing Studies (Mieszkalnictwo)

-    Aspekt kulturowy mieszkalnictwa

-    Polityka Mieszkaniowa

-    Mieszkanie, Osiedle, Region

-    Zdrowe Mieszkanie

-    Raport – opracowanie dowolnego zagadnienia

-    Dysertacja o tematyce planistycznej

Dodatkowo w ramach specjalistycznego kursu: Urban Design (Urbanistyka)

-    Projektowanie Urbanistyczne 1 i 2

-    Projektowania Urbanistyczne – Morfologia

-    Projektowanie Urbanistyczne – Idee i Metody

-    Raport – opracowanie dowolnego zagadnienia

-    Dysertacja o tematyce planistycznej 1 i 2

Dodatkowo w ramach specjalistycznego kursu: Sustainable Design (Projektowanie Ekologiczne)

-    Ekologia w Budownictwie

-    Klimat, Komfort i Projektowanie Ekologiczne

-    Podstawy Projektowania Ekologicznego

-    Praktyka Projektowa

-    Raport – opracowanie dowolnego zagadnienia

-    Dysertacja o tematyce planistycznej 1 i 2

Zajęcia opcjonalne:

-    Planowanie Przestrzenne poza Australią

-    Ekonomia i Rozwój Społeczny

-    Projektowanie Środowiska

-    Raport – opracowanie dowolnego zagadnienia

-    Dysertacja o tematyce planistycznej 1 i 2

 

opracowanie: Kajetan Sadowski

c.d.n.

Studia architektoniczne w Australii - The University of Sydney - odc. 3

Programy PhD i opinie studentow

maj 2005

 

Kursy PhD

Na University of Sydney można także podjąć studia doktoranckie. Generalnie trwają one 4 lata (lub dłużej) i kończą się obroną pracy doktorskiej. Liczba dziedzin w jakich można prowadzić badania jest bardzo szeroka. Podzielone one są na 5 głównych kategorii:

 

1.)           Architektura i nauki pokrewne

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/archalliedarts.html

Wydział posiada międzynarodową renomę w zakresie badań nad historią i teorią architektury a w szczególności architektury Australii i Japonii. Ponadto jest pierwszym na którym można podjąć badania na temat Konserwacji Architektury w Australii. Badania więc mogą być podjęte na trzech płaszczyznach: Historia i Teoria Architektury, Ochrona Środowiska Architektonicznego (w tym ochrona zabytków, ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego) i Mieszkalnictwo (m.in. badania nad ekonomicznymi i społecznymi aspektami mieszkalnictwa w Australii i południowo-wschodniej Azji).

2.)           Projektowanie architektoniczne (aspekt fizyczny)

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/archdesscience.html

Badania prowadzone w tej kategorii skupiają się ma fizycznych aspektach projektowania architektonicznego: oświetlenia naturalnego i sztucznego, akustyki, ochrony cieplnej, wpływu wiatru, hałasu, systemach konstrukcyjnych. Prowadzi się także badania nad wpływem warunków środowiska naturalnego i sztucznego na człowieka.

3.)           Narzędzia i metody komputerowe

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/descompcognition.html

Prace naukowe przeprowadza się w Centrum Naukowym: Key Centre of Design Computing and Cognition, które posiada międzynarodową renomę w prowadzeniu badań związanych z technikami komputerowego wspomagania projektowania i ich rozwojem.

4.)           Badania nad Środowiskiem, społeczeństwem i jego zachowaniami

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/ebr.html

W tej kategorii prace koncentrują się głównie nad badaniem wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem, kulturą, społeczeństwem i środowiskiem zewnętrznym a ich celem jest podnoszenie jakości życia człowieka m.in. dzięki odpowiedniej architekturze, planowaniu urbanistycznemu, polityce przestrzennej regionu.

5.)           Projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne

http://www.arch.usyd.edu.au/web/research/urppolicy.html

Ta grupa badawcza została utworzona na Wydziale pod koniec lat 40-tych. Bardzo szeroki zakres badawczy prac jej uczestników obejmuje m.in.: planowanie miast, mieszkalnictwo, prawo planistyczne, szczególnie dla regionów południowo-wschodniej Azji i Pacyfiku. Grupa posiada własną bogatą bibliotekę a także korzysta z Centrum Badawczego d.s. Planowania ufundowanego przez Uniwersytet.

 

Informacje dodatkowe:

Wydział jest wyposażony w dużą liczbę różnorodnych pracowni. Oto niektóre z nich:

-         Biblioteka im. Denisa Winstona: jest ona częścią biblioteki Uniwersyteckiej. Posiada największy zbiór fachowej literatury architektonicznej w Australii. Jej częścią jest Studio Audiowizualne w którym można zapoznawać się z multimedialnymi zbiorami biblioteki,

-         galeria ok. 240 obrazów datowanych od 1920 roku,

-         galeria prac studenckich w której najstarsze “okazy” sięgają lat ’60,

-         biblioteczne centrum (“Pokój Owalny”) audio-wizualne umożliwiające na korzystanie z materiałów cyfrowych

-         laboratoria komputerowe, otwarte całą dobę wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie,

-         pracownia artystyczna w której można realizować różnorodne pomysły artystyczne (rzeźba, ceramika. malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, fotografia itp.),

-         laboratorium techniczne w skład którego wchodzą m.in. pracownie: wytrzymałościowa, projektowania wentylacji, modelowania przestrzennego, akustyczna, tunel aerodynamiczny a w nich różnorodne, specjalistyczne urządzenia,

-         pracownia audio-akustyczna – a w niej m.in. pokój bez pogłosu, system nagłaśniający umożliwiający symulacje rozchodzenia się dźwięku w różnych środowiskach, studio nagraniowe i wiele, wiele innych,

-         Studio Cyfrowe oparte na oprogramowaniu Silicon Graphics,

-         laboratoria pomiaru natężenia oświetlenia,

-         studio fotograficzne i ciemnia, dostęp do fotokopiarek , skanerów, projektorów i innego sprzętu audio-wideo.

 

Opinie studentów i absolwentów:

 

Dirk Schwede – PhD student

Jestem doktorantem na Wydziale Architektury University of Sydney. Przyjechałem na studia z Niemiec. Chciałem studiować w języku angielskim ale nie chciałem wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Wybierałem pomiędzy studiami w US i Australią. Zaważyły procedura i warunki, które były znacznie lepsze na wyjazd do Australii. Obecnie studiuję w ramach uniwersyteckiego programu IPRS (International Postgraduate Research Scholarships).

Jakość studiów PhD zależy, tak jak wszędzie od tego czym się kto zajmuje. Zajęć obowiązkowych nie ma dużo. Na początku studiów wszyscy doktoranci uczestniczą w zajęciach podstawowych na których poznają różne metody badawcze. Reszta zależy od doktoranta i jego promotora. Niektóre grupy badawcze mają własne sesje seminaryjne ale nie wszystkie. Specjalnością University od Sydney w ramach studiów PhD są grupy zajmujące się komputerowymi metodami wspomagania projektowania oraz problemami socjologicznymi w architekturze.

Jedną z najważniejszych zalet tej uczelni jest samo Sydney. Jest bardzo interesujące gdyż można tu się spotkać z ogromną ilością kultur pochodzących z całego świata. Jest blisko do Azji, ale jest tu wiele osób z Ameryki Południowej i wielu innych miejsc. Plaże, krajobraz i możliwości jakie oferuje ten kraj są także bardzo ważne.

           

      Lisa Merketsyn – on Bachelor of Design (Architecture) course

Obecnie jestem studentką kursu Bachelor of Design (Architecture) na Wydziale Architektury University of Sydney. Kierunek ten spełnia całkowicie moje oczekiwania. Uważam, że osiągnięto tutaj bardzo dobre proporcje pomiędzy częścią teoretyczną i praktyczną. Wszystko, czego się uczę zapewne przyda mi się w trakcie pracy zawodowej.

Mamy ok. 26 godzin zajęć tygodniowo. 16 godzin poświęcamy na pracę w studiu – czyli na zajęcia projektowe. W czasie pracy w studiu mamy czas na rysowanie, wykonywanie modeli, opracowywanie prezentacji itp. Pozostałe godziny przeznaczone są na zajęcia teoretyczne, naukę konstrukcji, budownictwo, instalacje, CAD i historię. Największą zaletą wszystkich zajęć jest to, że się wzajemnie zazębiają. W czasie wykonywania projektu (robimy jeden projekt na semestr) np. domu ceglanego uczymy się na konstrukcjach jak „pracują” ściany murowane, na budownictwie jak się je wznosi, rysujemy projekt na zajęciach z CAD-a itd. Można więc (i należy) wykorzystywać wiedzę z jednego przedmiotu na innych co bardzo pomaga. Są także zajęcia wybieralne: ze sztuki, systemów komputerowych, urbanistyki, historii, menadżerstwa itd. Lista jest naprawdę długa. Na pierwszym roku liczba zajęć wybieralnych jest ograniczona, ale na następnych znacznie wzrasta. Przedmioty wybieralne służą zdobyciu indywidualnego wykształcenia, można dzięki nim pogłębiać wiedzę w ramach własnych zainteresowań.

Cały kurs oparty jest na zajęciach w studiu. Jest to też najciekawszy czas dla nas, studentów. Całe dwa dni spędzamy tylko i wyłącznie na projektowaniu. Pracujemy w grupach 15-18 osobowych pod okiem wykładowcy oraz praktykującego architekta. Architekci pracujący z nami zmieniają się, przez co możemy poznać różne punkty widzenia. Obecnie współpracujemy z typowym architektem-artystą dla którego nie istnieją żadne ograniczenia. Poprzez kontakt z tyloma architektami, z których każdy ma własną wizję projektowania można sobie wyrobić własne, indywidualne podejście do projektowania.

 

opracowanie: Kajetan Sadowski